NOU – Anunt concurs – patru funcţii contractuale vacante de infirmieră

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ POPEŞTI – CF 15651961

LOC. POPEȘTI NR.10, JUDEŢUL BIHOR

TEL/FAX: 0259-327799                    e-mail: cmspopesti@yahoo.com

……………………………………………………………………………..

                                                                       

 

ANUNȚ

 

Nr. înregistrare:212                                                                                             Data: 10.09.2019

 

 

Unitatea de Asistență Medico Socială Popești – unitate de asistenţă medico-socială, care funcţionează în subordordinea Consiliului Județean Bihor, organizează  concurs în vederea ocupării.

-        a patru funcţii contractuale vacante de infirmieră

Concursul se organizează la sediul instituţiei – Unitatea de Asistență Medico Socială Popeşti,  din loc. Popeşti nr.10, judeţul Bihor, astfel:

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

 

-        24.09.2019, ora 1500  – termenul limită pentru depunerea dosarelor

-        25.09.2019 – selecția dosarelor

-        Proba scrisă: 08.10.2019, ora 1000

-        Afișare rezultate: 09.10.2019

-        Interviu: 14.10.2019, ora 1000

-        Afișare rezultate interviu: 15.10.2019

-        Afișare rezultate finale: 15.10.2019

 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs

Conform art. 6 din H.G.nr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările şi completările  ulterioare,  în vederea înscrierii  la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:        

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-  curriculum vitae;

-  dosar plic

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea cestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 24.09.2019, ora 1500  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul  Unității de Asistență Medico Socială Popești, din loc. Popești nr.10, județul Bihor telefon  0259327799, d-na Rugea Carmen Viorica

 

Condiţii specifice pt.ocuparea postului de infirmiera

  • scoala generala
  • curs de infirmieră

 

Condiţii  necesare ocupării unui post de natură contractuală

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3  din H.G.  nr. 286 din 23 martie 2011 (cu modificările ulterioare)

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Bibliografie infirmieră

- Instrucţiuni pentru aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-Socialăă nr. 507/2003

- Norme de protecţie a muncii în sectorul sanitar.

- Ghid privind dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile de asistenţă sanitară

- Legea 17/2000 privind asistenţa Socială a persoanelor vârstnice

- Ordinul 319 Ministerului Sănătăţii şi a familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale (Monitor Oficial nr. 386 din 6 iunie 2002)

 

Calendarul de desfăşurare a concursului,

 

-        24.09.2019, ora 1500  – termenul limită pentru depunerea dosarelor

-        proba scrisă 08.10.2019, ora 1000

-         interviul:  14.10.2019, ora 1000

 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 

a)    selecţia dosarelor de înscriere 

-        pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

-        rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cum menţiunea “admis”  sau „respins”,  însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei şi pe pagina de internet a Unității de Asistență Medico Sociale Popești, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a secţiei.

 

b)    proba scrisă  – avea loc în data de 08.10.2019, ora 1000

La proba scrisă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi  la

etapa precedentă, respectiv la selecţia dosarelor de înscriere

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

c)    interviul va avea loc în data de 14.10.2019, ora 1000

La proba interviu vor participa  doar candidaţii care au fost declaraţi admişi  la proba scrisă

Sunt declaraţi admişi  la interviu candidaţii  care au obţinut minimum 50 de 50 puncte.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului  şi pe pagina de internet a Unității de Asistență Medico Sociale Popești, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a  obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă  şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul  instituţiei publice organizatoare a concursului  şi pe pagina de internet a Unității de Asistență Medico Sociale Popești,  imediat după soluţionarea contestaţiilor.

          Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Unității de Asistență Medico Sociale Popești în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,  prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

 

 

Director

                         Dr. Kekedi Judith

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>